Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj on-line služieb, a to balíčkov Instajob Start, Instajob Business a Instajob Enterprise (ďalej jednotlivo len “služba Instajob” a ďalej spolu len “služby Instajob ”) od Predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Digination, s.r.o. a to prostredníctvom webovej stránky https://instajob.sk .

V prípade, ak sa ako Kupujúci s čímkoľvek z týchto VOP nestotožňujete alebo s čímkoľvek nesúhlasíte, prosíme vyjadrite svoj nesúhlas neakceptovaním týchto VOP. Kupujúci vyjadrením súhlasu alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

Predávajúci:

Digination, s. r. o.

so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vl.č.: 131465/Bv Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

IČO: 51949521
DIČ: 2120884227

IČ DPH: SK2120884227

Bankové spojenie: IBAN: SK1911000000002949062450, SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +421 948 909 876, e-mail: info@instajob.sk

Kupujúci:

Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho splnila podmienky uvedené v týchto VOP.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito VOP spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len “kúpna zmluva”), ktorej predmetom je služba Instajob, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii služieb poskytovaných Predávajúcim.

Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Digination, s.r.o. (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

 1. Špecifikácia služby Instajob

Služba Instajob slúži výlučne len na uverejnenie a propagačné účely pracovnej ponuky Kupujúceho na sociálnej sieti Facebook prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len “Facebook”).

Predávajúci je kedykoľvek aj bez súhlasu Kupujúceho oprávnený, najmä z dôvodu zásahu vyššej moci, zmeniť podmienky kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti je povinný Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho. Ak Kupujúci s novými podmienkami kúpnej zmluvy nebude súhlasiť, musí o tejto skutočnosti do 5 kalendárnych dní Predávajúceho informovať alebo v tej istej lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci poskytovaním služby Instajob nijakým spôsobom Kupujúcemu negarantuje dosiahnutie požadovaného cieľa alebo výsledku a očakávania Kupujúceho sa nemusia zhodovať s výsledkom poskytnutej služby Predávajúcim.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci objednaním služby Instajob vyhlasuje, že bezvýhradne súhlasí s týmito VOP, rozumie a akceptuje všetky podmienky poskytovaných služieb. V prípade konania Kupujúceho, ktoré nie je v súlade s týmito VOP, ďalej podvodného alebo nedbalostného konania zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo prerušiť poskytovanie služby Instajob bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy v akejkoľvek výške.

Kupujúci za poskytovanie služby Instajob zaplatí prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Trustpay alebo bankovým prevodom v prospech Predávajúceho na bankový účet č. IBAN SK1911000000002949062450. Pri vypĺňaní platobného príkazu je Kupujúci povinný zadať variabilný symbol, ktorý korešponduje s číslom vystavenej objednávky Predávajúcim.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Predávajúceho pri službe Instajob v dobe objednania služby Instajob. Kupujúci obdrží službu Instajob za cenu platnú v okamihu objednania. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet Predávajúceho.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odosielaná Kupujúcemu výlučne elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Odovzdanie služby Predávajúcim a prevzatie služby Kupujúcim je možné až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 1. Reklamácia a vrátenie peňazí

Kupujúci má právo požiadať o reklamáciu služby Instajob. Kupujúci je povinný takúto požiadavku oznámiť odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho info@instajob.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo 48 hodín na registráciu žiadosti a Predávajúci si vyhradzuje 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie (vyhovenie, zamietnutie). Pokiaľ bude Vašej reklamácii vyhovené, t.j. žiadosť bude schválená, služba Instajob bude vypnutá nasledujúci kalendárny deň a to odo dňa informovania Kupujúceho e-mailom. V prípade vyhovenia Vašej reklamácie bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť sumy odvíjajúca sa od doby trvania poskytovania služby Instajob.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti so službou Instajob alebo balíčkom služieb Instajob, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo písomne.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto súhlasí so začatím poskytovania služby Instajob pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”), Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Touto cenou za skutočne poskytnuté plnenie sa rozumie pri balíku START 80% z celkovej platby za balík, pri balíku BUSINESS 60% z celkovej platby za balík a pri balíku ENTERPRISE 40% z celkovej platby za balík.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa nasledujúceho vzorového formulára:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. :
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 1. Autorské práva Predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje, že nebude šíriť texty, fotografie a ďalšie materiály používané na webových stránkach Predávajúceho, bez písomného súhlasu Predávajúceho.

Služba Instajob a jej balíčky, ktoré sú predmetom predaja webovej stránke Predávajúceho, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú službu Instajob výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený službu Instajob nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. V prípade porušenia týchto povinností má Predávajúci kedykoľvek právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Užívanie a záruka

Služba Instajob neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za poskytované služby Kupujúcemu. Keďže služba Instajob využíva a je závislá na internetovom pripojení, dostupnosť webových stránok Predávajúceho a sociálnej siete Facebook nie je vždy zaručená.

 1. Ochrana osobných údajov

Podrobnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov nájdete na webovej stránke Predávajúceho v časti “Ochrana osobných údajov” https://instajob.sk/ochrana-osobnych-udajov/ .

 1. Možnosť odhlásenia

V zmysle zásad spracovania osobných údajov by sme radi Vami poskytnuté osobné údaje použili na poskytovanie informácii o službách, ktoré poskytujeme a za účelom zistenia Vášho názoru na ne a preto aby sme ich mohli neustále zlepšovať vo Váš prospech. Uvedomujeme si, že tieto osobné údaje poskytujete dobrovoľne a svoj súhlas s ich poskytnutím môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak si neželáte ďalej dostávať e-mailovú komunikáciu, môžete sa z odberu tejto komunikácie kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu zaslaného nami ako Predávajúcim.

 1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Oznámenie zmeny bude považované za platné dňom uverejnenia na stránkach poskytovateľa služby Instajob. Instajob sa nezaväzuje k akémukoľvek ďalšiemu oznámeniu zmeny na webových stránkach poskytovateľa služby alebo softvéru Instajob.

 1. Platnosť a účinnosť Všeobecných obchodných podmienok

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho https://instajob.sk/, t. j. dňa 19.08.2020.